Антистарение

...молодость - это надолго

  • Увеличить размер
  • Размер по умолчанию
  • Уменьшить размер
Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса
Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК УКРАИНЫ
ГУ «ИНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГИИ НАМН УКРАИНЫ»

НАУЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ

Проводят научные конференции молодых ученых с международным участием

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ»,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА
ВЛАДИМИРА ВЕНИАМИНОВИЧА ФРОЛЬКИСА

На конференции обсуждаются  вопросы:
 
· биологии старения;
  · развития возрастзависимой  патологии,
  · диагностики,  клиники и лечения заболеваний  позднего возраста;
  · профилактики заболеваний  у людей старших возрастных групп;
  · паллиативной помощи
  · социальной геронтологии.
Рабочие языки конференции - украинский, русский, английский.
На конференции подводятся итоги конкурса на соискание премии им. В.В.Фролькиса, награждаются победители.
С положением о премии можно ознакомиться по адресу

X конференция состоялась 26 января 2011 года в Киеве, в Институте геронтологии НАМН Украины

С тезисами конференции можно ознакомиться на этом сайте

Программу конференции в MS-Word формате можно скачать по  адресу
http://antiaging.org.ua/library/fc10programm.doc

Программу конференции в PDF-формате можно скачать по  адресу
http://antiaging.org.ua/library/fc10programm.pdf

Сборник тезисов конференции (официальные материалы) доступен по адресу

http://antiaging.org.ua/library/fc10abstracts.pdf

Фильтр по заголовкам     Показывать по 
1 ПОКАЗНИКИ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СТАН ПРО - І АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ В МІТОХОНДРІЯХ СЕРЦЯ СТАРИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНИКІВ І МОДУЛЯТОРА СИНТЕЗУ УБІХІНОНУ
2 ВІТАМІН Д ДЕФІЦИТНІ СТАНИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
3 ОСОБЛИВОСТІ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ
4 ДИНАМІКА ПОРУШЕНЬ СНУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕЛАТОНІНУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
5 ПОЛУШАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СЕРМИОНА НА ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
6 ГЛІАЛЬНИЙ ФІБРИЛЯРНИЙ КИСЛИЙ БІЛОК ЯК МАРКЕР УШКОДЖЕННЯ РЕЧОВИНИ МОЗКУ У ХВОРИХ НА АТЕРОТРОМБОТИЧНИЙ ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ
7 ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В РЕГЕНЕРАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ ТРИВИМІРНИХ ТРАНСПЛАНТАТІВ, ЗАСЕЛЕНИХ МУЛЬТИПОТЕНТНИМИ СТРОМАЛЬНИМИ КЛІТИНАМИ КІСТКОВОГО МОЗКУ
8 ЗНАЧЕННЯ СТАНУ КРОВОТОКУ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ШКІРІ ДЛЯ ОЦІНКИ ШЛУНКОВОГО КРОВОТОКУ
9 ВОЗРАСТНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ КРЫС К РАННИМ ЭФФЕКТАМ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ И ЕЁ КОРРЕКЦИЯ ПУТЕМ ИНГИБИРОВАНИЯ КИСЛОЙ СФИНГОМИЕЛИНАЗЫ
10 ГІПОГЛІКЕМІЯ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
11 КОНВЕРСІЯ ПОКАЗНИКІВ КОГНІТИВНОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАХ ТРЬОХРІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
12 ГІПЕРУРИКЕМІЯ ТА ВІК
13 ВИЗНАЧЕННЯ АЛГОРИТМУ ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ
14 РАВНОМЕРНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ И УСКОРЕННЫМ СТАРЕНИЕМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ВЛИЯНИЕ ДЫХАНИЯ С ПОЗИТИВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ НА ВЫДОХЕ
15 УЧАСТИЕ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ГИПОПИНЕАЛИЗМЕ
16 ВІКОВІ ЗМІНИ ЛІПІДНИХ ФРАКЦІЙ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЩУРІВ
17 ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВІК СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ
18 ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН В СИСТЕМІ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА СУБКОМПЕНСОВАНИЙ ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ
19 БАЛАНС РИБОФЛАВИНА И ЕГО КОФЕРМЕНТОВ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ И ТКАНЕЙ ОДНОПОМЁТНЫХ КРЫС
20 ВІКОВІ ЗМІНИ ОКСИДУ АЗОТУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ОЖИРІННЯМ
21 СТРУКТУРА АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ
22 ПОИСК РЕГУЛЯТОРНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В ГЕНАХ ГИСТОНОВЫХ ДЕАЦЕТИЛАЗ ЧЕЛОВЕКА
23 ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ВИЯВЛЯЄМОСТІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ДРУГОГО ТИПУ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
24 ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБКИ УМОВНОГО РЕФЛЕКСУ АКТИВНОГО УНИКНЕННЯ БОЛЬОВОГО ПОДРАЗНЕННЯ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОГО ОБМЕЖЕННЯ КАЛОРІЙНОСТІ РАЦІОНУ
25 КУЛЬТУРА МІКРОМАСИ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
26 ГЕНЕТИЧНІ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИСБІОЗУ КИШЕЧНИКА У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
27 ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТА (АСЕ, I/D) ТА АНГІОТЕНЗИНУ ІІ РЕЦЕПТОРА 1-ГО ТИПУ (AGTR1, A1166C), ТОВЩИНА "ІНТИМА-МЕДІА" ЗАГАЛЬНОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ ТА ЧЕРЕВНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ...
28 CИСТЕМА ПІКЛУВАННЯ ПРО ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
29 ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ У БОЛЬНЫХ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
30 ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗАГОЄННЯ РАН ШКІРИ У K14sIGF1 ТРАНСГЕННИХ МИШЕЙ ЛІНІЇ FVB ЗІ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНИМ ДІАБЕТОМ У МОЛОДОМУ ТА СТАРОМУ ВІЦІ
31 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЗКОУТВОРЕННЯ ШЛУНКУ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ
32 НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
33 ФАКТОРИ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ ТА ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
34 ОЦЕНКА АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА ЯДРОСОДЕРЖАЩИХ КЛЕТОК КОРДОВОЙ КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ
35 ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗМІН КІЛЬКОСТІ І ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЛІПІДІВ В СТРУКТУРАХ СЕРЦЯ
36 ВПЛИВ КОРОТКОЛАНЦЮГОВОГО ПЕПТИДУ АРГІНІЛ-АЛЬФА-АСПАРТИЛ-ЛІЗИЛ-ВАЛІЛ-ТИРОЗИЛ-АРГІНІНУ НА МЕХАНІЗМИ ЦИТОПРОТЕКЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ЩУРІВ ЗА УМОВ ПОДВІЙНОГО БЛОКУВАННЯ ЦИКЛО-/ЛІПООКСИГЕНАЗ
37 ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ІНТРАГАСТРАЛЬНОГО РН У ВІДПОВІДЬ НА СТАНДАРТНИЙ ХАРЧОВИЙ ПОДРАЗНИК У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНФІКУВАННЯ Н. PYLORI
38 ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
39 СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОТЕЛИНА–1 ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
40 ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТЕБРАЛЬНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ В ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
41 ОСОБЛИВОСТІ ЧАСТОТНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПЕРИФЕРИЧНОГО КРОВОТОКУ В ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
42 ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННІ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ М’ЯКИХ ТКАНИН У ПАЦІЄНТІВ СТАРШОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ
43 ВЛИЯНИЕ ПЕРИНДОПРИЛА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
44 СТРУКТУРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ (СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ И ЗДОРОВЬЕ)
45 ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА ТКАНЕВЫХ ФАГОЦИТОВ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ИЗЛУЧЕНИЙ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ GSM 900MHz
46 ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДЕНСИТОМЕТРІЇ В ОЦІНЦІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
47 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
48 ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА rs804271 ГЕНA GATA4 НА ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО
49 ВЛИЯНИЕ ИНСУЛИНА НА РЕАКТИВНОСТЬ ИЗОЛИРОВАННЫХ СЕГМЕНТОВ АОРТЫ И ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ВЗРОСЛЫХ И СТАРЫХ КРЫС В РАННИЕ И ОТСТАВЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ (60Со)
50 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АЛЬМЕР (ДОНЕПЕЗИЛУ ГІДРОХЛОРИД) ПРИ ЛІКУВАННІ ДЕМЕНЦІЇ АЛЬЦГЕЙМЕРІВСЬКОГО ТА ЗМІШАНОГО ТИПІВ У ОСІБ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП
51 ОСОБЛИВОСТІ ДОБОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КИСЛОТОУТВОРЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКА У ЗДОРОВИХ І ХВОРИХ НА ВХДПК ЛІТНЬОГО ВІКУ
52 РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
53 ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА
54 АСОЦІАТИВНІ ЗВ'ЯЗКИ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТА (АСЕ, I/D), ЯДЕРНОГО РЕЦЕПТОРА g2 АКТИВАТОРА ПРОЛІФЕРАТОРА ПЕРОКСИСОМ (PPAR-g2, PRO12ALA) І ОЖИРІННЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
55 СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ
56 ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН В УКРАЇНІ
57 ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ, МОДЕЛИРОВАННОЙ ГЕЛИЕМ, НА РАЗВИТИЕ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ДРОЗОФИЛ
58 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОЙ МОДЕЛИ ДИАБЕТА У МЫШЕЙ
59 ПРОГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ACE(I/D) ТА ENOS (T 894G) У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ
60 СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС-САМЦОВ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ОБЛУЧЕНИЯ
61 ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ БОЛЬНЫХ ТИКАМИ
62 НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА, ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ
63 КОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФИЛАКТИКИ
64 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
65 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОРУ ВІЛЛЕБРАНДА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЮ
66 РІВЕНЬ МІКРОАЛЬБУМІНУРІЇ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З ЦЕКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ У СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП
67 ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПАРЕНХІМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ
68 НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ»

Опрос

Какова роль низкомолекулярных (небелковых) антиоксидантов в организме?
 
Сейчас на сайте находятся:
 24 гостей 

Самое популярноеВАЛЕОЦЕНТР имени Н.А. Бобрышева ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Применение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в медицине V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ - ПРОГРАММА Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Онтогенетические часы. Гипотеза Элевационная теория старения Менопауза та її наслідки Проблемы гипобиоза и продления жизни Новые технологии в регенеративной медицине: мировой опыт клинического применения стволовых клеток список участников октябрьского конгресса Жанна Луиза Кальман Основные теории старения Институт геронтологии НАМНУ Теории старения Конференция им.В.В.Фролькиса Препараты против старения Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Онкопатология Возрастзависимая патология Остеопороз Конференции по старению и омоложению Ресвератрол Semagacestat Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты Способы омоложения и достижения долголетия Методы исследований в геронтологии Жанна Луиза Кальман Функциональные диеты для омоложения

Последние публикации

Введите логин для входа


Главная | Тезисы докладов конференции им.В.В.Фролькиса